is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 MAART 1799.

haare mening te wettigen, en zal zich dus niet uitlaten over de fchromelyke gevolgen, welke velerlye jntrigues en machioatien zouden kunnen te weeg brengen, als men Kiesvergaderingen, uit zo weinige Le*. den beftaande, wettigde, wa<ir door men dikwijs de keuze in zeer weinige handen zoude zien overgebragt, geheel tegenftrydig aan onze orde van Regering en het ware heil des Volks,

Weshalven de Commisfie van advife zoude zyn, dat Gyl. de gedane keuze, op den 13 February 11. op den burger Jan Zut uitgebragt, zoudt behoren t£ vernietigen , uit hooide dat meer dan een derde der Kiezers in de volltrekte onmooglykheid is geweest op de Kiesvergadering te verfchynen,, envooVts het Uitvoerend Bewind te gelasten zorge te dragen dat die Kiesvergadering weder worde by een geroepen ter verkiezing van een Lid van het Departementaal Beftuur en haare bevelen daar toe zo vroegtydig te geven, dat zulks ten opzigte van alle Kiezers gemakkelyk kan worden bewerkftelligd,

Accordeert met deszelfs origineel,

S. PASSEVAEL,

abf, 5 eer.

En is conform hetzelve Rapport gedecreteerd de gedane keuze op den 13 February 11., op den burgerpa» Zut, als Lid in bet voorz. Departement uits-ebragc, te vernietigen, uit hoofde dat meer dan eeif derde der Kiezers in de volftrekte or.mogelykheid zvn geweest op de Kiesvergadering te verfchynen', wordende het Uitvoerend Bewind mitsdezen gelast zorge te dragen , dat die Kiesvergadering weder werde byeengeroepen ter verkiezing van een Lid van het Departementaal Beftuur cn haare beveelen daar toe zo vroegtydig te geven ^dat zulks ten opzichte van alle Kiezers gemakkelyk kan Worden bewerkftelligd.

En zal hier van by Extract dezes, zo aan de voor-

fchre-