Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&6 MAART 1799. 515

tegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, belasc met het daarftellcn der Nationaale Bibliotheek, zynde van den volgenden inhoud:

GELTKHEID, VRTHEID9 BROEDERSCHAP.

De Commisfie van Toezigt en Policie der eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks, belast met het daar fiellen der Nationale Bibliotheek.

Aan

Het Intermediair Adminiftratief Beftuur van het voormalig Gewest Holland.

MEDEBURGERS {

Vernomen hebbende,'dat uwe Vergadering op aanftaande Zaturdag ftaat te fclieiden en uit "een te gaan , nemen wy de vryheid Uiieden te verzoeken , den Burger Flamen .door ons geëmployeerd tot het in order brengen der Nationale Bibliotheek, in de gelegenheid te ftellen van Uiieden cvertenemen alle zodanige gedrukte Boeken , Atlasfen , Manuscripten en Stukken , welk; onder Uiieden berusten en eigenlyk tot de Nationale Bibliotheek .behoren , als mede een Exemplaar van alle de ordinaire en fecrete Notulen van de voormalige Staten van Holland en West-Friesland, eu die genen,

wel-

Sluiten