Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i6 MAART 1799.

ïynVgevofed.6 °mWentelinS van W5. \ in het Beftuur Ook bevindt zich nog op de Charter-Kamer van het voormalig Gewest Holland een bruin houte Kastje waar m berusten eenige ftukken betrekkelyk de vroeg' fte gebeurtemsfen van ons Vaderland, welke wv van oordeel zyn dat ook met de meeste veiligheid op de Nationale Bibliotheek zouden kunnen bewaard worden ; weshalven wy Uiieden verzoeken, dat hetzelve aan opgemelden onzen geëmployeerden met alle de ftukken daar toe behoorende, en alles wat verder door Ulieden nog van denzelfden aart, en voor de Nationale bibliotheek gefchikt mogt geoordeeld worden ten voorfchreven einde tegen een behoorlyk Renverfaal mag worden overgegeven. 6

Heil en Brtederfchap ! Uit naam van de Commisfie voornoemd. A. J. VERBEEK.

En gerefolveerd, de Commisfie tot de zaaken van 'sLands Drnkkery, by Extract dezer te qualificeeren, om met tdiifientie van den Secretaris dezer Vergadering hier aan te voldoen, zonder refumtie.

En wyders hier van de voorn. Commisfie, by de navolgende Misfive, te informeeren.

GE-

Sluiten