Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 MAART 1799. 519

voegd advis, waar toe dezelve zich refereert, is ver* vat.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, dac het hier navolgend advis zal worden gearrefteerd, gelyk heczelve worde gearresceerd by deze, en aan den Agenc van Financien toegezonden.

Wy hebben, ingevolge uw appoinccement van den 18 February dezes jaars , geëxamineerd de Requesce, door van der Lande en van Oort c. f. alle Zuiker-Rafrinade urs, wonende ie Rotterdam, aan de Eersce Kamer van het Vercegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen Volks geprefenceerd, om daar by geallegueerde redenen, verzoekende, dar 't aan hec gemelde Vertegenwoordigend Lichaam moge behaagen te verklaaren, dat door de Requestrancen geene resritucie behoeft gedaan te worden van de door hun, op grond van hec Decreet van hec Provinciaal Beftuur van het voormalig Gewest Holland, in dato 18 January 1798, te rug ontvangeneeen halve ftuiver per honderd pond waaggeld, van den dag der Publicatie van het zelve Beftuur van 26 Juny 1797 af? tot aa!1 den gemelde t8 January 1798 toe, en om daar van, voor zo veel des noods, de Requestranten te ontheffen en vry te ftellen, met aanfchryving daar het bevonden zal worden te behoren; en daar op dienende van confideratien en advis, moeten wy remarqueeren, dat het ten dezen aankootnt op de letterlyke explicatie der gemelde Publicatie van het Provinciaal Beftuur van den 18 Janualy 1798, welke de Requestranten zodanig uitleggen, dat de gratie, daarby aan de Zuiker-Raffinadeurs toegelegd , moet geacht worden te zyn ingegaan van den datum van de Publicatie van het voorfz. Beftuur in dato 26 Juny 1797, en niet van die van den 18 January 1798.

Dat te Dordrecht en Amfterdam begrepen zynde, dat de voorfz. Publicatie van den 18 January 1798 geene

te

Sluiten