is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der Oostindische etablissementen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CEILON. 105

is dien gevaarlyken Nabab zeer na aan Ceilon gevordert, en heeft inmediaat zo veel pretetenfien gemaakt op de Paarl - banken, dat de Maatfchappy raadzaam geoordeeld heeft, om in het geheel daar van by provifie af te zien. "— "■' Te regt merkte denCeilonfenLandvoogd van Imhoff by zyne nagelatene doorwrochte Memorie aan, dat Marrua moest werden geconfedereerd als de Barriërre van Ceilon, en voegd 'er by, dat ingevalle hetzelve door eene Inlandfcbe of Europifcbe Mogendheid wierd aangetast, hy hetzelve zonder naar orders van Batavia of uit Nederland te wagten, met al de magt van Ceilon zou tragten te verdeedigen.

Doch offchoon Ceilon in 1779 wel zes Tonnen te kort fchiet, om de Lasten van dat important Conquest goed te maaken, zo zal blyken dat de winst op den Handel die hier in Nederland met de Ceilonfe Producten gedreeven word, niet alleen alles dubbel goedmaakt, maar daar te boven nog een groote fomme gelds in de fchatkist van

de Maatfchappy bezorgd. In den jaare 1778

is alhier by de Kameren der Oost-Indifche Compagnie verkogt:

4000 pond Ceilonfe Cardamom voor 33 ftuiv.

per pond.

5000 —- Koffy a 10 ftuivers.

G 5 300,000