Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*26 B Y L A A G E No. 3.

Emolumenten, en zullen dierhalven de Ge/wère Clercquen, geen Onderkoopman zynde, of Onderkoopmqns dienft waarnemende, onder dat getal, maar niet daar buyten mogen begrepen werden, voorts vyftien Extra-Ordinaire Clercquen met twinrig Guldens: zy hebben alle geen Verband, zo lang als aldaar befcheiden blyven, maar treden, als zy het meriteeren, op, naar dat er plaatfèn vacant zyn, en als zy verplaatst werden, treden zy over in een drie Jarig Verband, van den dag hunner aanftelling af gereekent; en verliefen de Ordinaire Clercquen dan ook hunne Ocderkoopmans Emolumenten.

§• 3°-

De Extract Factuurbouder, de Overdragers in V twfpitaals en Inlands Militair Soldy Comptoir, nevens de Tweede Overdragers in 't Logie Cuarnifoen Comptoir, krygen, van den dag hunner aanftelling, Boekhouders Qualiteyt en Gage, voor drie Jaren, met Onderkoopmans Emolumenten, als hun vorig Verband uytgedient hebben, en anders voor vyf Jaren , maar de Scheeps Soldy Boekhouders zullen, zo wel als de Perfonen op de refpective Comptoiren befcheyden, buyten de Generale Secretarye, het Comptoir van de Generale Directie, en de Clercquen, by de Heeren van d» Regeering dienft doende, niet anders verbeetert

wer-

Sluiten