Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+K 13 )£+

dat ook alleen onder zulk een, nog zoo weinig befchaafd en onbedorven volk, als deze eiland - bewooners, kon vertoond worden. Gij brengt u gewislijk te binnen het krijgs-danfen der wilde Jmerikaanen? waarin zij den aanfchouweren alle de bekende gebeurdnisfen van den veldtogt, den uitmarsch, den aanval, de gevangenneming, het dooden, den aftogt, op eene pantomimifche wijze voordragen (*)• . In deze geheele dans heeft de krijgsman

(*) Charlevoix Hift. de la Nouv. France T. III. p. 297. „ Hij (de danfer) vertoont het vertrek der „ krijgslieden,, den afmarsch, de veldlegeringen; hij „ gaat op kondfehap uit; hij maakt Ioopgraaven; hij „ ftaat (lil, als om adem te fcheppen; da;;rna geraakt hij eensklaps in drift, en men zou zeggen, dat hij „ de geheele wacreld wil vermoorden; hij gaat, van „ dien vlaag teruggekomen, iemand uit het gezelfchap „ aanvallen, alsof hij hem krijgsgevangen wilde ne„ men; hij fchijn't een' ander een hals te breken; hij mikt op een' derden; eindelijk zet hij zich, uit al „ zijn magt, op een lopen. Vervolgends blijft hij eens„ klaps ftaan, en komt weder tot zich zeiven: dit is „ de aftogt, eerst met overhaasting, d.iarna bedaarder. „ Alsdan druk.t hij, door een verfchillend gefchreeuw, „ de onderfcheiden gefteldheden uit, in welken zijn „ geest, geduurende zijn' laatften veldtogt, zich be„ vond , en eindigt met het verflag van alle de helden„ daaden, welken hij in den oorlog verricht heeft."

Sluiten