Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Provintie van Gelderland. x 3

Veluwe , een wel bewoonde en zeer gezonde Stad, aan den rechter Oever van den Rhynftroom gelegen, 3. Mylen van Wageningen, 3. Mylen van Nymegen , 3. Mylen van Doesborch en 5. Mylen van Zutphen. Pronkt met een tamelyke fraaije Kerk. Heeft 5. Poorten, waar van de 3"/. Jans- en Rbyn- Poorten na de Veluwe en Betuwe,de Vel. per-Poort na het Graaffchap Zutphen, de Sabis of, zoo als men nuzegt,de-S^e/s-iW/nahetLandvanCleve leiden, en de toegemetfelde Water-Poort. Men wil in de Tegenwoordige Staat van alle Volkeren,by deBefchryvinge van Gelderland, dat deze Poort met weinig moeite en kollen wederom bruikbaar en tot een gemakkelyke losplaats voor Schippers en Kooplieden zoude kunnen gemaakt worden*-, doch dat men zich daar omtrent abufeért, zal een ieder , die de fituatie aldaar kent , ligtelyk toeflemmen.

De Jampoort, de fraaifte van allen , is in het jaar 1537' door Hertog Carel van Gelder, wanneer lw voor de komfl van Carel de V. begon te vrezen , op koften van de Burgers met een Rondeel en vaft Bolwerk verfterkt. De Gevangens van het Hof van Gelderland, wierden voorheen op deze Poort bewaart , en is daar noch een Cippus of Stok, daar dezelve in gefloten wierdeu, voor handen. Aldaar wierden zy door een Commifaris uit den Hove, ten overftaan van 2. Schepenen der Stad, en een der Stad Secretarifen geè'xamineert, ook wierden zy aldaar gegefelt, doch het halsrecht gefchiede ter plaats, daar zy gevat wierden;maar federt het jaar 17:1. zyn aan het Hof verfcheidene Gevangeniflen gemaakt, en worden nu aldaar de Gevangens geèxamineert en voor het zelve te recht geftelt. Tuflchen de Jans- en Velperpoort,heeü gemelte Furfi in dat zelve jaar, den Gelderfen Tooren,ea tuflchen deJans-enRbynpOort de boogeMuur

ge-

Sluiten