is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. Vijfde bundel. 1797-1801

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEK WAERELD. 100

maals Koning van dat rijk, en had geheel Klein - Afië aan zijnen fcepter onderworpen. Maar, onderneemende aan de veroveringen van cijEüs paaien te Hellen, fchoot hij te kort; verloor alle zijne ftaaten, en viel zelve in de handen des alöm zegepraalenden overwinnaars. Men zegt, dat deeze reeds het oordeel des doods over hem had uit.gefproken: doch , dat het overluid he&. haaien van een gezegde van solon, door k re sus; naamelijk : dat een mensch niet gelukkig kan genoemd worden , dan na zijnen dood, deezen het leven redde. — Cijrus veroverde, eindelijk, ook het BabijIonisch rijk, waar in nabonidus regeerde; en wierd, op zijne beurt, nu meester van geheel Afië, van den Hellefipont af, tot aan de Indiën toe.

II. Cijrus ftichtede deeze magtige alleenheerfchappij door moed en fchrahderheid, en hij beftourde dezelve met zeer veel wijsheid en bekwaamheid. De Perfien wier den eerst onder zijne regeering dappere oorlogslieden: nogthans deeden de fchatten, welke zij bemagtigden, benevens de weelde, welke zij bij de overwonnen volken leerden kennen, hun van langszaamerhanet hunne oude, geftrenge, levenswijze, en zedén vergeeten. Onder veele deugden, was de heerfchende fout in het charaéter van c ij r u s, de zucht om veroveringen te maaken, welke aangeblaazsn wierd door den naar-ijver, om groot te willen zijn. Niet te vreeden, zoo veele volken aan zijn gezag te hebben onderworpen, door geen ander recht, dan dat van den fterkften, poog* de hij zijne heerfchappij onophoudelijk uitte-

j. d.m

J446— J048-

j. 3446'

Vervolg ;n het

Dverige ier ge. fchiedenii van ei-

R.US.