Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W A E R E L B. 185

bloeide, in deezen tijd, inzonderheid , onder de Romeinen? — Welk een dichtftuk; heeft LOCRKTtus nagelaaten? — Wie" was de grootfte dichter onder de Romeinen ? — Welke voorbeelden onder de Grieten, ftelde zich virgilius ter naarvölging voor? — Welke zijn zijne eigene verdiensten? — Waar door heeft zich horatius bijzonder onderfcheiden? — Heeft o vidius ook leerzaame gedichten gefchreeven? —- Welke waren de onderwerpen van de dichters catüllus, tibdllüs en propertius? — en hoe behandelden zij dezelven ?

XXXV. Slaagden de Romeinen ook gelukkig in het fchrijven van gefchiedenis" fen? — Wie was hun eerfte gefchiedfchrijver? — Wie heeft eene volledige gefchie» denis van hun gemeenebest gefchreeven? —■ Wie hunner fchrijveren heeft de beste le« vensfchetfen van beroemde mannen vervaardigd ?

XXXVi, Tot zoo verre gaan de merkwaardigheden in de gefchiedenis der Mace* doniers, Grieken enRomeinen : maar verdienen nu ook de Jooden geene plaats in dit tijdvak? — Welke vorsten regeerden over hen in den aanvang van dit tijdvak? — Hoe geraakten de Jooden in greoten getale naar Egypte? — Welk eenen gew:gti?;en arbeid ondernamen eenigen van hun aldaar ? — Waar toe diende deeze overzetting in het bijzonder? — Onder welk eene buitengewoone regeering geraakten zij nu verder ? — Voerden hunne Hoogepriesters niet een zeer groot gezag over hen ? — Bleeven deeze Hoogepriesters ook deugdzaam en braaf?

■ • m5 xxxm

J. d. w; 648—

984.. .

Sluiten