Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 OORLOGS l VERRIGTINGEN,

ren wierd? Meer maaien toch had Frank* tijk het voorbeeld opgeleverd , dat , op zoodanig tijdftip , wanneer de heerschzucht algemeene Staats-rampen bereid had, de geboren Frank liever zijn vaderland verliet, dan getuige wilde zijn der heilloofe uit* werkfelen, door het onverftand of den moedwil gedicht. En waar zoude zulk eene verlaating van den vaderlandfchen grond fterker gevoeld worden, dan in een Land, zoo uitgebreid, zoo rijk van natuurlijke voordbrengfelen , alwaar naauwlijks ééne hand konde gemist worden, om den zegen der natuur inteoogsten , — alwaar zich eene algemeene kreet verhief tegen de dwinglandij van den voormaaligen Adel, — alwaar men, reeds zederd meer dan eene eeuw, het lijf - eigen fchap moede, thands de vruchten fmaakte van het ftelfel der gelijkheid , op de waarde van s'menfchen natuur gegrond; in een Land, eindelijk, alwaar zich een vrolijk verfchiet opende, ter herftellinge der meenigte van grieven, welken de dweepzucht, de willekeur en de eigenbaat, alom hadden veroorzaakt , en wier vereeuwiging uit het

ge-

Sluiten