Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» POOGINGEN dér

derde de algemeene orde, offchoon ook de Burgerij eene waardiger uitkomst verlangd had. Meer lettende op het einde, dan op het middel, waar door zulks bereikt werd, gehoorzaamden de Gevangenen aan s'Konings bevel , en verkregen ook, na éénen nacht van onderwerping, hun ontflag.

Zoodanig was het einde van eenen Volksopftand , gewichtig om het oogmerk , dat hij ten doel had, de verbroedering van Burgers en Soldaaten. En, fchoon al het koninglijk gezag deszelfs eindelijken afloop misftemde, was echter de vrijverklaaring van Krijgslieden, die op de zijde der Natie waren , een zeer voordeelige ftap voor de Staatkundige Omwenteling. Zoo ver was het 'er af, dat de Parijfche Burgerij haare vaderlandfche gevoelens door oproer wilde voordplanten , dat zij, midden in dit bedrijf, wanneer toevallig, met de geflaakte Gevangenen uit de Abtdij, een Soldaat ontkomen was, die zich aan diefftal had fchuldig gemaakt, zeer wel wist te onderfcheiden tus. fchen misdaad en deugd, en den erkenden fchuldigen op het oogenblik naar zijnen

Ker-

Sluiten