Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 GEESTDRIFT

Staat, naamlijk de behoorlijke rigting der gewaapende Burger-magt. In een vrij ,Gemeenebest is, ongetwijfeld, elke openbaare dienst een burgerlijke pligt, en van alle pligten is 'er geen heiliger, dan die , om het vaderland te verdedigen tegen alle inbreuk op de vastgeftelde wetten , tegen alle aanflagen , het zij van binnenlandfche of uitwendige vijanden. .Dan, in eene groote Stad , alwaar zich eene meenigte van Vreemdelingen bevind, alwaar het grootste gedeelte der Ingezetenen in de noodzaaklijkheid is, om voor hun dagelijksch onderhoud te zorgen, en zich, derhalve, zonder een allerwezenlijkst nadeel, niet kan overgeven aan bemoeijingen , welke hunnen arbeid en hun beftaan verhinderen, was de fpoedige overgang eener volftrekte werkloosheid, onder een willekeurig bewind, tot de onafgebroken werkzaamheden, welken de handhaving der vrijheid vordert, een zeer bedenklijke ftap, geenszins vrij van daadlijk gevaar. Men behoeft zelfs de vrijheid-minnende beginfelen niet zeer fterk aan te dringen, om Burgers, aan een ftil leven gewoon,

tot

Sluiten