is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76" KOMST der NATIONALE

„ Frankrijk, Sire, is u dien titel ven' n fchuldigd. Met vasten, rustigen tred, „ heeft het u de gevaaren zien te ge„ moet treden , om hetzelve te bevei» „ ligen. Het ziet u alle genoegens, ver„ kwikkingen , uw eigen fmaak zelfs „ opofferen, om, in het midden eener „ ontrustte Meenigte, de dagen des vredes te rug te brengen , de hoop op „ kalmte te doen herleeven, de banden „ der eendragt vaster toe te haaien , en „ de verdeelde krachten des Rijks in één „ punt te vereenigen, ö Hoe ftreelend „ is het ons, Sire, alom de zegenwen„ fchen te verzamelen , welken een „ dankbaar Volk over u uitftort, om u » de verfchuldigde fchattingen daarvan „ aan te bieden! Wij voegen 'er bij de„ verzekering van onzen vernieuwden » ijver voor de handhaving der Wetten, „ en de verdediging van uw gezag! „ Deze gevoelens zijn eene fchuld onzer „ dankbaarheid jegens uwe Majefteit. „ Zij alleen kunnen ons aan den wensen „ onzer Zenders doen beandwoorden, de „ verwachting van het verbaasd Europa

„ ver-