is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STA ATS-VIJANDEN. 79

baare plaatfen, moesten de gemoederen verhit , en tegen de Nationale Vergadering worden vooringenomen. Men behoéfde. Hechts de heerschzucht van dezen , de eigenbaat van genen, den ftilftand der fabrieken, met levendige kleuren te maaien; men behoefde Hechts de hoop op gelukkiger tijden te verzekeren, bij eene geringe verandering van omftandigheden , wanneer de Koning, en zijne Maagen, in Haat mogten zijn, om hunnen invloed op de gemeene welvaart met meerderen nadruk te doen werken: dit was genoeg, om bij de fchamele meenigte eenen gereeden ingang te vinden. In de Volks-vergaderingen, moest men zich meester maaken van voornaame fpreekers, als ook van derzelver voorzitters en geheimfchrijvers : ja, zelfs wanneer eene nieuwe keus van leden voor het Stedelijk Bewind op handen was, moest men op de verkiezingen werken, het zij om enkellijk voor het ontwerp gefchikte perfoonen te doen benoemen, of, indien al eens de keus zich tot anderen bepaalen mogt, als dan te zorgen, dat onkundigen den voorrang behielden. Reeds de voordragt aan

de