is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STA ATS-VIJAND EN. 95

den toeleg onderrigt, reeds de komst der helden vóóruitvlogen; zij, die, ter afweer* inge van het kwaad, reeds den gewaapenden arm hadden ingeroepen; de Leden van den Raad zien, roerloos, als 't ware, het werk aan, waartegen zij, vóór den aanvang , zoo fterk ijverden. Bij anderen rijst zekere onvrijwillige eerbied voor mannen, wier bedrijf in zich zelf ontzettend is. Van daar , dat zij, die zeiven , tot hier toe,Hechts aanfchouwers waren, thands het levendigst deel nemen aan eene verrigting, welke, juist omdat zij de zinnen treft, ook navolging wekt. Bij anderen, eindelijk, herleeft een vaderlandfche ijver, bij de aanfchouwing van zoo grooten helden-moed. Bij dezen is het zoo verr' af, van in de daad zelve iet onbehoorlijks te vinden, dat zij, veeleer, hun misnoegen te kennen geven over het aanrukken van gewaapende manfchap, om eene vrijheidmin te beletten, welke in zich zelve lofwaardig, edel is. Van daar, dat de Nationaale Garde , of de gaapende meenigte helpt vergrooten, zonder eenigen tegenweer te bieden, of liever, dat veelen zelfs hunne

ge-