Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a WED ER S TREE VINGEN

eeuwen geleerd heeft, dat het menschdom, ondanks de wisfelingen van tijden en omftandigheden, onverzetlijk blijft vast gehecht. —— Der Menfchen geest, gewoon aan eene reeks van Hellingen , door een jeugdig onderwijs ingeboezemd, welken hij naauwst verbonden acht aan de belangen van een toekomend leven , fchat derzelver gewigt te hooger, naar gelang van heuren vermeenden invloed. De dwinglandij over het geweten,.,, nog veel geweldiger van aard , dan die over burgerlijke maatfchappijen , omdat zij de gantfche denk-kracht van den mensch ver'flaaft, en hem aan het onzalig bijgeloof ten prooije geeft, neemt alle konstenarijen te baat, om dat vooronderfteld gewigt al hooger en hooger op te voeren , om de gewaande leeringen des geloofs hoe langer zoo geheimzinniger te maaken, ten einde haare verguldde keeténen , met .zoo veel te meer klems, vast te fmeeden. De ftaatzucht, eindelijk , alleen op overheerfching loerende , neemt gereedlijk haare toevlucht tot zoodanig ftelfel van overweldiging, omdat het de zekerde grondflag is eener

blinde

Sluiten