is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALE VERGADERING. 85

welke daarin, vervolgends, nog moge kunnen gevonden worden. Nimmer (dus verklaarde hij zich) zou hij met de Vergadering in eenig gefchil komen over iet, dat zijn perfoon betreffen mogt. Zijn bijzonder belang zou, nimmer, eenig ander zijn, dan dat des Volks. Met de daarltelling, alleen, der vrijheid en openlijke rust, als de voornaamste bronnen der algemeene welvaart, zou hij zich alle opofferingen van bijzonder genot getroosten, verzekerd3 dat hij die dubbel zoude wedervinden in de weltevredenheid, welke hem.de daaglijkfche ondervinding van den aanwas des algemeenen geluks verfchaffen moest.

Zulk eene vertrouwlijke briefwisfeling moest, natuurlijker wijze , den geest van alle weidenkenden tot blijdfehap Hemmen. Een openlijk en goedkeurend' gejuich liet zich hooren. Eene vrolijke gewaarwording, uit zulk een edel gevoel geboren, moest zelfs den fchijn vermijden van tegenfpraak, of wantrouwen. De bezuiniging, door den Koning zelf reeds voorgefteld, en voor het vervolg ■ aangeprezen , fprak te fterk voor F 3 zijne