is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïe VARENNES, 225

eenen bedaarden tred, de gewoone overwegingen van den dag. Zoo weinig hecht het denkbeeld van gevaar op uwen geest, en, door u, ook op den geest der Vergadering: en alle Burgers volgen uw voorbeeld.— Zij, die, op de eerfte tijding, tot de waapenen. waren gevlogen, om alle gevreesde onlusten te fluiten, en aan het Vaderland hunnen arm te leenen ter verdediging, keeren gerustlijk tot hunne huifen weder, zich verlatende op de waakzaamheid hunner Vertegenwoordigers, en het toezigt van een aanmerklijk gedeelte der bezoldigde Magt, welker Opperhoofd zich, op nieuw, aan het Vaderland verbonden had. Even fpoedig, als, denzelfden morgen, alles vrijwillig toefchoot, om te werken, waar het de nood gebieden mogt, even fpoedig keert men tot zijne bezigheden te rug, zoo lang nog geene grooter opoffering gevorderd word. Men befpaart, en tijd, en krachten , tot een dringender tijdftip. Alles gaat ongehinderd voord , als of 'er niets buitengewoons ware voorgevallen. Alle winkels zijn open. Geen woest gefchreeuw langs de openbaare wegen wekt kommerVIII- Peel. P nis.