Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te VARENNES. 231

toejuiching van eenig Lid , geene openlijke blijk van goedkeuring , van de zijde der Toehoorers, liet zich hooren. Alles fcheen te berusten in het befluit, dat de VólksVertegenwoordigers daarop zouden nemen. En welk befluit was meer overeenftemmend met de houding , welke men reeds had aangenomen, dan het gantfche ftuk met dezelfde koelheid te bejegenen , waarmede, men zulks had aangehoord? Hetzelve tot den openbaaren druk te verwijzen, was alles, wat men verrigtte; en dit eenvoudig befluit was eene genoegzaame beantwoording-

Na zulk eene voorlezing, vervolgde de Vergadering haare zitting. Het Rijk tegen , allen buitenlandfchen aanval, en dus boven alles de grenfen te dekken, was een hoofdpligt , den Vaderlande verfchuldigd. De Nationale Garde, door den geheelen Staat, op de been te brengen , alle Krijgs - bevelhebbers , door eenen nieuwen en nadruklijken Eed, aan de Vrijheid te verbinden, en overal, met den meesten fpoed , Gemagtigden te zenden, om hun deze verP 4 bind-

Befluiten Ier Vergadering.

Sluiten