Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALE VERGADERING, aaj

thands wederom, binnen. Een aanhoudend vreugde - gejuich werd van alle kanten gehoord. Even waardig, als voorheen, nam hij de hem toegewezen plaats, en hield, al (taande, de volgende Aanfpraak:

„ Mijne Heeren,"

,, Na het voltooijen der Staatsregeling, „ hebt gij, thands, het einde van uwen ar„ beid bepaald. Wenschlijk ware het mis„ fchien geweest, dat uwe zittingen nog j, verder waren verlengd geworden, ten „ einde gij zeiven alzoo uw eigen werk „ beproeven, hetzelve aanvullen met bouw„ ftoffen , die reeds bij de hand zijn , en „ flechts eene zekere orde behoefden , of „ wel met zoodanige nieuwe bijvoegfelen ,, zoudt kunnen vermeerderen, wier nood„ zaaklijkheid zich gemaklij k zou doen ge„ voelen bij Wetgevers , die reeds , door „ eene bijkans drie-jaarige ondervinding, „ zijn verlicht geworden. Dan, gij hebt „ gewis begrepen, dat het van belang wa,, re, het kortst-mogelijk tijd-verloop te „ ftellen tusfchen de voltooijing der Staats» IX. Deel. P „ re-

Sluiten