Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 WOLF.

„ zouden bejegenen, en zich onderling in Ridder„ lijke eere als goede Heereri en Vrienden leeren „ kennen (Z>)." De twaalf Tournoij - Artikelen waren den Ridder de orde des heüs, derzelver onderhouding verwierf hem aanzien eer en roem op aarde, en befprak hem de zaligheid des hemels. Men ftelde wetten tegen de pracht, opdat „de ar„ me zowel als de Rijke het fteekfpel mogt kun„ nen bezoeken." Bijkans vijfhonderd jaaren lang gaven de Vorftcn en Grooten Riddirfpelen en Tournoien.

Een der aanzienlijkfte was bet dertiende, door de Ridderfchap van den Rhijn te Worms iu het jaar 1209 gehouden. Groot was het getal der VorIten, Ridderen en Edelen, welken hier vergaderd waren: zeven dagen werden doorgebragt met Rennen ,

» Ieven eens kampvechters is, eeue aaneengefchakelde keten van „ avontuuren, een eeuwig Drama, gepropt vol van bedrijven, „ en toevallen, en gewaagde onderneemingen, en tegen elkander „ aanloopeiide of zich aan elkander fchuurende hartstochten, „ waaï de knoop meestal met het zwaard wordt losgemaakt, en ,, de ontknooping altoos de wortel van nieuwe verwarringen is."

Der Duitfche Mercuur, Maerz. 1777, feite 211, 21a. Uit zulke ftoflè hiaten zich geene foMIderijeu in den fmaak van poussi m of titiaan vormen. Groepen van Minnegoden, en vertooningen van herdersuurtjens zouden op zulken grond dwaaze fchildergrültn zijn. Wanneer hier de waarheid aan den ezel ftaat, moet zij in de manier van den Helfchen lireugel fchÜderen.

(*) Zie Rtixners Turnhrbuch S. 2. XXXII. —— In eene Volksvertelling zal het mij toch geoorlofd zijn den goeden Ruxncr aan te haatem Dat ik hem in andere gevallen niet tot mijnen borg zoude willen ïieemen behoeve ik niet te herinneren.

Sluiten