is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 443

Intusfchen vertraagden de Confuls hunnen gedreigden aanval , het zij ze den Carthageren daadlijk nog eenigen tijd van1 beraad wilden verkenen, het zij ze zich van eene ontwapende ftad, hoe roekeloos in derzelver eerfte vertwijfeling , altijd eene gereede onderwerping voorftelden, vooral, daar men hun verhaalde , dat reeds een Carthaagsch Redenaar den mond geopend had, om zijne weerlooze medeburgers aan te raaden, het geringfte van twee kwaaden te kiezen : doch eerlang zagen zij zich zeiven niet Hechts in hunne hoop te leur gefteld, maar zelfs in hunne verwachting van masinissa bedroogen.

Veel liever had deze het reeds lang weerloos gehouden Carthago aan zijne eigene overweldiging door de Romeinen overgelaten gezien, het geen hem fpoedig meester van deze geheele Africaanfche kust gemaakt en zijnen zoonen een rijk zou agtergelaten hebben , welks vermogen hun fchierlijk tot den rang van gelijke bondgenooten met Rome zou verheven hebben , waarvan hij toch niets meer dan een , door bloote ftaatkunde begunftigde, afhangeling gebleeven was. Misnoegd daar te boven ,

IV.

BOEK

XII.

IOOFDST.

f, voor C.

148. [. van R,

6a\.