is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 225

tig opgeteld en breed uitgemeten werden , om de onuitvoerlijkhcid zoo wel, als da hardheid van eenen voorflag aan te toonen, tegen welks rechtvaardigheid yolftrekt niets was, intebrengen ( 1 ). De armen ..beaadwoordden.dk gefchreeuw met luide klagten over- hunnen volkomen behoeftigen , ja volftrekt wanhoopigen, toeftand, wanneer men voordging, hun geenen voet ,te laten van. dien grond , voor welks verkrijging of behoud hunne vaderen en zij zoo vaak het leeven gewaagd hadden, en, bovenal, wanneer men-den onwettigen eigendom door flaaven liet bewerken, die den vrijen arbeidsman alle gelegenheid benamen , om zelf de kost te winnen, fchoon zij onbruikbaar in den oorlog, voorden Staat van geenen dienst, maar alzins hoogstgevaarlijk waren. Deze wederzijdfche tegenftand bij den ailereerften voorflag van tiberius verdeej.de Rome niet fleehts, maar tevens fchier alle volkplantingen en vrijfteden van Italië over het zelfde onderwerp in de hevigfte partijfchap tusfchen

de

Cl) Appian. alex. de bell. Civil. p. 355, XI. deel. V

v.

boek

ui

ioofdst.

[. voor C.

132. [. van R«

620.

/