Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v.

BOEK JX. IIOOFUST.

j

]

1 }

1

32 r O MËINSc he

derheid het verfchil tusfchen dien Vorst en mithridates deed vergeten, als mede deszelfs pooging, om 's Lands belang door het verzwakken en ontrusten van mithridates te bevorderen, gaven den Koning van Pontus fchierlijk gelegenheid i om over ongelijk te klaagen. Ariobarzanes en nicomedes in het rijksbewind van Cappadocie enBithynie herfteld hebbende, fpoorde het zelve de beide Vonten aan, om mithidates te ftraffen over zijne kunftenarijen, en hem, door veelvuldige ftroopingen op zijtien naastgelegen grond,tot den krijg te prikkelen, waarin men hun op allen bijftand deed hoopen. Geen der . beide Koningen gevoelde grooten.lust, eenen magtigen nabuur te verbitteren 8 wiens ftaatkundige list alleen genoegzaam was geweest* Dm hun de kroon te doen verliezen: de landrang der Romeinfche Afgezanten en de verlegenheid, waarin zich nicomedes rizonderheid bevond, lieten hem echter de :euze hierin geen zins vrij. Hij was eelen aanzienlijken fchat aan de aanvoerers -an den Rotneinfchen bpand tot zijne lerftelling fchuldig, en werd tevens om

be-

Sluiten