Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

ROMEIN SC HE

V.

boes X. hoofdst.

J. voor C.

8l. J. van R.

671.

] t ( ï 1

Rampzalige gefteld- 2 heid der burgerlijke a veiligheid _ te Rome.

li

d

R Z

van hunne eigens haardfteden en Huisgoden afgerukt, of in den fchoot hunner vrouwen, aan den boezem hunner moeders werden omgebragt.

Het aantal der opgefchreevenen beliep weldra vier duizend en zeven honderd, waar onder zich wel twee duizend Romeinfche Raadsheeren en Ridders zouden bevonden hebben; en hier over fchaamde dch de wreedaard zoo weinig, dat hij :elf alle deze naamen, ten gedenkteeken :ijnes bloedsbewinds, in de registers des ands liet aanteekenen (1), het welk echer noodig was , om , in het vervolg, laar naar de uitfluiting van alle waardigeden voor de afftammelingen te rege;n.

Bij de menigte der genen, die uit bijondere kwaadaardigheid en wraak zijner inhangers, en boven al uit bloote zucht aar rijke verbeurdverklaaringen om het :even kwamen, was nogthands dit getal ïr opgefchreevene maar kleen. q. a ue l 1 os , een ftil en vreedzaam man, die ch nimmer met de burgefchillen had bemoeid,

Cl) Val. max. L. IX. c. 2. ex 1.

Sluiten