is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

439

waardigheid van den Romeinfchen naam en de grootheid van zijnen eigen roem in zijn burgerlijk gedrag , hoe bezwaarlijk hij1 beiden dan ook tegen eenen sertorius' in het veld had kunnen ftaande houden. Het moeilijke en hagchelijke van dezen krijg had da natuurlijke ftrengheid zijnen zeden nog vermeerderd, en terwijl deou-1 de metellus zich aan alle de dartele vermaaken der ijdele jongelingfchap overgaf , eerbiedigde men in den jeugdigen pompejus alle de deugden van maatigheid en ingetogenheid des bedaarden en nadenkenden ouderdoms, het welk voorzeker niet weinig tcebragt, om den praal en weelde z jnes Ambtgenoots, die bij de tegenwoordige zeden der Romeinen minder zouden in het oog gevallen zijn, des te ergerlijker te doen aftreken (i).

Wat men echter aan de zeden zijnes tijds en aan zijüe vreugde over de jongfte nederlaag van ser TORiusterverfchooninge van metellus ook mogt toefjfhiijven ; hij zelf bellischte te gelijker

tijd

(i) Epifl. pomp. ad Senat. ap. sallust. Hifi, L. II. fragm.

Ee 4

VI.

boek II.

iOOFDST.

. voor C»

:. van R.

677Wijs geIrag van

'ompejus.