is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

437

dezelven bloot ftellen aan veelerlei gevecht op hunnen togt, buiten zijne tegenwoordigheid : zich zeiven naar hunne winterkwartieren te begeven, was zich perzoonlijk bloot te geven aan alle de ge-, vaaren van vijandlijke volkeren, op wier onderwerping zelve geenen ftaat was te maaken.

Inmiddels had lucterius de RuteKers reeds tot het bondgenootfchap der, Arverners doen overgaan , gijsfelaars aangenomen van de Nitiobrigers en Gabalers*, en was met eene aanzienlijke krijgsmagt aangerukt op het Romeinfche winge- j west, gereed, öm op het zelve bij Narbo eenen inval te doen. C m s a r , van dezen toeleg verwittigd , meende dien volftrekt te moeten verijdelen. Hij begaf zich naar Narbo, bemoedigde deszelfs bevreesde inwooners en legde bezettingen in alle de fteden der Ruteners, voor zoo ver zij tot het Overalpifche wingewest behoorden , en in alle omliggende fterkten der Volcers en Tolofaters f. Lucte-^ rius oordeelde het nu raadzaamer, terug» &e trekken, dan zich tusfchen zoo veele % Ee 3 vij-/«

VII.

BOEK

IX.

HOOFDST.

J. voor C.

51. |. van R, 701.

Uitmun*

end beleid

'an CiËSARa

* Die van

igenoh en iivaudan,

t Die van

wg- en ■der-Lantedoe en : Toulmtrs.