is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

ROMEINSCHE

VII.

BOEK X.

HOOFDST.

J. voor C.

48.

J. van R. 704.

1 l ] 1 I ( j c

. \

i

\ (

i

niet overeen kwam met zijne openlijke taal, en zijne veelvuldige afzonderlijke gefprekken met zijne vrienden ts meer in het oog liepen , omdat zulk eene geheimzinnigheid hem vreemd was, en hij nu de algemeene bijeenkomften fchuwde , kon het geheim niet lang verborgen blijven: men vernam den inhoud van het ontvangen andwoord en den toeleg van dominus tot eene trouwlooze vlucht. Het krijgsvolk begon terftond te muiten , en naakte zich onderling door middel der hopluiden bekend met elkanders denkwijze. , Daar men zich door caesar belegerd :n reeds na genoeg volkomen ingefloo:en zag; en daar de Bevelhebber d 0iiiTius zelf, op wien men zich geheel lad verlaten, op eene afzonderlijke vlucht >edacht was , meende men, nu ook voor ïigen behoud te moeten zorgen." De Marftrs verzetteden zich in het eerst tegen lezen toeleg, wijl zij nog onkundig waren an deszelfs grond ; zij bezetteden tertond de belangrijkfte post der ftad, en raren gereed, het gefchil, hetwelk daar>ver ontftond, met de wapenen te belechten : maar, nog in tijds van alles

on-