Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm.

B O EK 1.

HOOFDST

). voor (

46j. var W ?C6\

5IO romeinsche

den begeerden, om dezelven te meer te ontvonken, als dan diszelfs perzoon zijne ove:winning des te luisterrijker, beflisfchender, en tevens, uit hooide van 'sVorften .onervarenheid, des te gemaklijker zou maaken. Na eene ernftige vermaaning, om toch de belangen van zijnes vaders rijk te behartigen, en het zelve van de fchandlijke tweefpalt te bevrijden , en om bovenal trouw te blijven aan het Romeinfche Volk en aan hem , die geene zwaarigheid maakte, om hem aan zijne gewapende vijanden te zenden, nam caesar den jongen Vorst bij de hand en ftond alzoo gereed, hem aan het Gezantfchap overtegeven. Ptolem/Eus, fchoon flechts vijftien jaaren oud, was reeds zoo wel doorfleepen in de veinzerij van het huichelende Hof, dat hij , onder het ftorten van veele traanen , C/Esar bad: „om hem toch niet van zich te verwijderen, als ware hem deszelfs bijzijn aangenaamer dan de throon." C;esar werd door deze taal bewoogen, droogde zelf 'sVorften traanen af, en beloofde, fpoedig bij hem te zullen zijn, indien hij waarlijk bij die gevoelens bleef, doch gaf hem aan het Gezant-»

fchap

Sluiten