Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

romeinsche

IV.

10 RK

iv. HOOFDST.

vechter, dan de beklimming der Jlpen, den inval in Italië, de vernieling van allen tegenftand, de nederlaag der talrijkfte benden , de verleiding of het bedwang van de trouwfte bondgenooten-der vijanden , de verovering van derzelver lieden , en de toetreding van andere Mogendheden tot deszelfs belangen? "Wat anders ontbrak 'er, om het doel haarer wenfehen, het welk reeds zoo nabij gekomen was, te bereiken, dan de bloote ouderfteuning van dien Heldenarm , die niet 'dan (lagen aan haare vijandinne had toegêbragtj doch daardoor zelfs vermoeid en magtloos geworden was? Waarom niet in tijds toegefcliooten, daar men de afmatting der overwinningen zelve bereekenen kon ? Waarom de noodkreet van eenen Veldheer afgewacht, wiens eerzucht zoo Bgt allé behaalde voórdeelen had kunnen in de waagfchaal brengen , om met zijn gering bij een gefchaard vermogen zijn geheel ontwerp te voltooijen ? Hannibal overwon deze verzoeking, eischte onderftand, maar zag zich lang overgelaten aan zijn eigen lot en eindelijk zoo kwaalijk onderiieund, dat de zeldzaamfte

■ • ver-

Sluiten