Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

£5

gebruik maaken, verklaarde hij den bij een geroepenen lijfeigenen van den Staat : „ dat het tijdftip ter verkrijging hunner lang gewenschte vrijheid eerlang daar zou zijn ; dat zij den volgenden dag in het open veld ten drijd zouden gevoerd worden , alwaar zij, buiten alle vrees voor hinderlagen , hunne dapperheid zouden kunnen toonen ; dat elk zijne vrijheid met het hoofd eenes vijands zou kunnen kopen, maar dat elk, die een voet breed week , als een flaaf zou geftraft worden; dat zij allen hunne vrijheid in hunne eigene handen gefteld zagen geenzins door hem , maar door den Conful marcellus en den geheelen Raad, wiens brief hij hun benevens het Raadsbefluit zelf voorlas." Eene algemeene vreugdenkreet fteeg op dit bericht ten hemel, en naauwlijks liet zich het ongeduld naar den flag tot den volgenden morgen bevredigen (i).

Met het rijzen der zon fchaarde gra cchus nu zijne blijmoedige benden in dagorde, en zag zijne uitdaaging fchier-

lijk

(O Liv. L. XXIV. c. 14.

E 5

IV.

BOES

IV.

HOOFDST.

J. voorC.

213. f. van R,

539>

Sluiten