Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏV.

SOR.K

IV.

HOOFDST.

J. voor C 213.

j. van r.

1

i i

romeinschè

voords alles tot llaaven toe te C<tpa<* ifl de wapenen bragt, om den Conful, wanneer hij deze belangrijke plaats aantaste' de,. van agteren met een geheel leger op het lijf te vallen. Hier van verwittigd , liet fabius terftond zijnen Ambtgenoot te Nola weten, hoe hoognoodig het ware, dat hij met zijne benden den uitval van Capua kwam keeren, of, indien hij zelf zijne ftandplaats niet durfde verlaten, daartoe tx. gracchus van Beneventum riep. Marcellus, die hannibal reeds afgeweerd had, doch voor allen nieuwen onverhoedfchen aanval zorg^ de, liet twee duizend mannen in Nola agter en vervoegde zich met zijne overige krijgsmagt bij het beleg van Cafilinum. Capua hield, na zijne aankomst, haar ontzet binnen, en liet haaren nabuur thands ioor twee Confuls tevens beftrijden. De ftorm deed echter zoo weinig op Cafilinm af en kwam den beftormeren zelve 3p zoo veele wonden te ftaan , dat fa31 o s zelf den voorflag aan zijnen Ambtgenoot deed, om den kostlijken tijd niet ;e fpillen aan de moeilijke herovering eeïer enkelde ftad; doch marcellus,

die

Sluiten