Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

SOEK

V.

HOOFDST.

J. voor C

207. J. van R.

545»

Mislukte aanflag van Hannibal ■op Salapia.

I

5ia ROMEINSCHE

te verfchanzen. Gelukkig benam hem deze vrees de bedachtzaame zorge niet, om, daar hij wist, dat hetzegel des gefneuvelden Confuls in's vijands handen was, zulks terftond, ter voorkoming der gevaarlijkfte misleiding, bij de naastgelegene fteden bekend te maaken. ■

De fchrandere vijand had van zijne ziy de geen oogenblik verzuimd , om zich dit bezit ten nut te maaken. Even voor de waarfchouwing van quintius , had men te Salapia reeds eenen brief op naam van marcellus ontvangen, inhouilende, dat hij den volgenden nacht in de ftad zou komen, en de bezetting onder 3e wapenen begeerde, om ze gereed tot zijnen dienst, indien hij denzelven behoeden mogt, te vinden. De Salapiërs, juist :er fnede van het bedrog verwittigd, en ivel vermoedende, dat hannibal hun Dver hunnen afval van hem en het ombrengen zijner ruiters zou willen ftraf-en ( O, zonden met eene wederkeerigé list den verraaderlijken briefdrager, die :en Romeinfche overloper bij de Carthagers

(O Zie boven bl. 377-379.

Sluiten