Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

boer v. hoofdst.

J. voor C 807.

J. van R 545

Locri dooi

hannibal

tegen de

Romeinen

ontzet.

Aftogt van quin tius naar Capua.

514 romeinsche

wapenen tot ontzet van Locri, het welk door cincius, uit Sicilië overgekomen» hevig beftormd werd (1).

MAeo, die Locri verdeedigde , had weinig moeds op het behoud dier ftad, de tijding van den dood van marcellus wederhield hem welligt van haare geheele overgave, doch het kort daarop volgend bericht , dat hannibal tot haar ontzet in vliegenden aantogt met zijne Numidiërs was, deed hem op eenen uitval denken , dien hij ondernam , zodra hij hunne komst zag , waarvoor de beftormers met agterlating van al hun ftormtuig over zee naar Sicilië vluchteden (2).

Quintius, van hannibal's aftogt naar Bruttium verwittigd , liet de krijgsmagt, waarover zijn Ambtgenoot het bevel gevoerd had, door deszeifs zoon, m. marcellus, naar Venufia afvoeren ; zijne eigene keurbenden bra§t hij naar Capua, voor zich zelf naauwlijks bij dezen terugtogt het fchudden van zijn

draag-

CO Liv. L. XXVII. c. 28. (2) Liv. L. XXVII. c. a*.

Sluiten