Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 43

was werkzaamer, dan philippus? Zulk een veelvuldige angst moest aan alle krachten haare uiterfte fpanning, aan alle vermogens de grootfte ontwikkeling geven : even als het wild, rondom door de jagt bezet, eene woede toont, die den ftoutften jager kan doen beeven (i).

Philippus beloofde allen , alles te zullen doen, wat tijd en toeftand vorderden of gedoogden, floeg den veelvuldigen krijg, die tegen hem te zamenrukte, oplettend gade, en wachtede zorgvuldig af, waar hem de eerfte aanval op zou eifchen.

Verwittigd, dat attalus het eiland Peparethus aangerand en alles rondom de ftad van dien zelfden naam afgeplunderd had, fcheepte hij eene bezetting ter verdeediging dier ftad in. Voords zond hij eene maatige krijgsmagt in Bcsotie en op Eubeea, en begaf zich zelf naar Scotusfa, alwaar hij zijn overig Macedonisch krijgsvolk van Larisfa liet te zamentrekken (&). Hier vernam hij, dat a t t a l u s den Ma»

lia-

(i) Polyb. L. X. c. 38. ( 2 ) Beiden zijn Tbesfalifcbe fteden. B 4

IV.

boek VI.

flOOFDST.

f. voor C.

206. J. van R,

546.

Sluiten