is toegevoegd aan je favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

I69

opgezet, 'twelk hem hunne woede toonde, gaf bevel, om de Krijgstribunen aan te grijpen en te geesfelen. Terwijl men dit' bevel uitvoerde, 't welk zeer bezwaarlijk ging, kwam het andere krijgsvolk gere-, geld in de wapenen, en viel, op het zien der gegeesfelde Overften , zoo woedend op pleminiüs zelf aan, dat zij, aan gezag noch waarde eenes Ondeibevelhcbbers des Confuh denkende, hem uit het midden zijner bijldragers wegfeheurden, ijslijk havenden , en met gefchonden neus en ooren half dood lieten liggen.

Scipio, van dit wangedrag te Mesfana hoorende, ftak terftond met eene galeij' van zes roeibanken naar Locri over, trok; zich de zaak van ple minius aan, lietJ hem het bevel over de bezetting, en beval hem, de Krijgstribunen, als door hem fchuldig verklaard, geboeid naar Rome te vervoeren , waarna hij terftond weder naar Sicilië terug keerde.

Pleminiüs zag zijnen woedenden wrok over zijn geleeden leed geenzins voldaan door deze befchikking, en , niemand bevoegder Rechter over zijn eigen ongelijk, dan zich zelf, oordeelende, verftouL 5 tede

IV.

bosk

VI.

IOOKDST.

[. voor C.

204. [. van R,

548.

Vruchtooze pooling van iCiP.o, om lit te (luien.

Omnenfchijke woed© iran pleiu» s.us.