Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 501

bij het behoud van Corinthus gevoegd, philippus eenigzins over het verlies zijner Achceifche bondgenooten troosten' kon (i).

De andere Conful had den izomer in Gallie doorgebragt, doch niet belangrijks uitgevoerd, fchoon hij, behalven zijne eigene keurbenden, ook die des voorigen jaars, welken hij te rug had moeten zenden, bij zich gehouden had. Het doen wederkeeren der verfpreide volkplantingen uit Placentia en Cremona was al zijn werk geweest Qi).

Terwijl alles in Gallie buiten verwachting ftil was, werd Rome zelf in dit jaai onverhoeds ontrust door eenen flaavenopftand te Setia, alwaar de Carthaagfche gijsfelaars bewaard werden, die, als kinderen van zeer voornaame luiden, eene menigte van flaaven bij zich hadden. Dezen , zich vereenigd hebbende met eer groot aantal anderen , die als krijgsgevangenen in den Carthaag]chen oor log tot flaaven verkocht en veelvuldig te

Se

(O Liv. L. xxxn. c. 35. (2 ) Liv. L. XXXIL c. 16.

Ii 3

iv.

BOEK

Vil.

IOOFDST.

[. voor C.

197. [. van R.

5>5Krijgsbedrijf in Ga lie.

Slaavenopftand in Italië.

t

Sluiten