Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 505

Het lot had den Prators hunne gewesten aangeweezen , doch toen de Confuls zich gereed toonden, om over Italië en Macedonië voor zich het lot te trekken, verzetteden zich daar tegen twee Gemeensmannen , niet zonder grond beweerende: „ dat Macedonië daar toe te ver van Rome afgelegen was, en dat niets tot heden toe meer hinder aan den loop der Romeinfche wapenen gedaan had, dan hei telkens verwisfelen van Veldheeren, die naauwlijks eenig krijgsontwerp in werkin| konden brengen, zonder door opvolgen vervangen te worden." De Confuls gavel een genoegzaam gehoor aan deze redenen om te verklaaren , dat zij zich gaarne hier in aan debeflisfchingvan den Raad wildei onderwerpen , mids de Gemeensluidei zich naar dezelve ook wilden gedragen 't welk wederkeerig gefchied zijnde, be floot de Raad, Italië alleen den Confuls tei krijgsgewest te geven, enr. quintiü als Proconful in zijn bewind voor Macedt nie te laten , tot dat men goed zou vit den, hem eenen opvolger te geven. Me verlengde tevens de vlootvoogdij van zi nen broeder, en ftond beiden eene aar li 5 vu

IV.

BOEK

VII.

hoofdst.

J. voor C.

196. J. van R,

556.

Flamininus in Ma.

cedonie Proconful.

S

s a

1-

Sluiten