Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 23I

den, ten einde toch dit afgelegen gewest en oud verblijf van hannibal tegen deszelfs landing te verdeedigen (i).

Gelukkig vergunde de onderwerping der Bojers en het bedwang der Spanjaar \ den den Raad thands, zich onverdeeld op den bedoelden nieuwen krijg toe te leg i gen, waartoe echter, na de ambtsaan-, vaarding der nieuwe Overheden het voor-! ftel niet eer aan het Volk gedaan werd, voor dat de Wigchelaars uit de ingewanden van het offervee, overwinning, zegepraal en uitbreiding der grenzen van den Staat bij den aantevangen krijg voorfpeld hadden.

Het volk eenpaarig den krijg tegen antiochus'en allen, die hem aanhingen, toegeftemd en voords deszelfs ganfchen beleid aan den Raad overgelaten hebbende, beflootdezelve nog,het krijgsvolk, 't welk b/ebius reeds in Griekenland had, in dienst te laten voor den Conful,men dit gewest ten deele zou vallen, denzelven voords magt te geven tot eene aanwerving van vijf duizend Bond-

ge-

(1 ) Li v. L. XXXV. c. 40.

P 4

IV,

BOEK

IX.

OOFDST.

, voor C.

190, . v:mi R.

552.

Goede ■oorlpelingen we\tta dezen rijg.

Sluiten