Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 5°5

richtede den Raad, zeer duidlijk bemerkt te hebben, dat Macedonië alleen gedwongen onderworpen bleef. De voorbcrei-' ding des aanftaanden bpflands werd zelf voor geringer doorzicht kenlijk. Philippus dwong, naamlijk, alle de kustbewooneis zijnes rijks naar het binnenste gedeelte zijner Staaten te verhuizen, ten einde zijne ftranden en zeehavens met Thraciërs en andere Barbaren te bevolken , op wier trouw aan hem tegen Rome hij beteren üaat meende te kunnen maaken.

Die maatregel maakte hem intusfchen zeer gehaat in zijn eigen land: 'er ging eene algemeene kreet van misnoegen tegen hem door gansch Macedonië op, en thands voor inwendige vijanden het eersi vreezende, bragt zijne ergdenkendheic hem weldra tot wreedheden, wier wraali zijnen throon nog onveiliger maak te ( i )•

De hemel zelf fcheen in der Volkerei oog het onfchuldig bloed der vrouwen ei kinderen van hun, wien hij reeds voo lang had omgebragt, doch tegen wie

te!

(i) Liv. L. XL. c. 3, 4.

Ü 5

IV.

BOS!

X

[OOFDST.

. voor C.

[. van R, 57»'

l 1

r c

Sluiten