is toegevoegd aan uw favorieten.

Dupliek of Afscheid van Alethophilus aan Philadelphus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE BRIEF.

59

Maar — daar wij weezen moesten! — Iklees: (*) „ Om dat evenwel de Heer A. goedgevonden heeft, 9> (wie zou dit ooit gedagt hebben ? ) mij, die niet a:ij, ders, dan eene Thcologifche en alleen Bijbelfche ftof „ behandeld had, in een Rechtsgeleerd gefchil te wik„ kelen, doordien hij deze zijne nieuwgedagte onder(telling: Dat God zijn verbond wel met geheele volken maakt, maar dat zij die in dat verbond ontrouw handelen geene Verbondelingen Gods blijven , op zijne „ Regtsgelcerdc begrippen zoekt te vestigen, zo ben „ ik , hoe ongaarne ook , genoodzaakt hem bij mijn „ vijfde antwoord op de vraag, wat ik'eigentlijk be„ wijzen moest? daar in te volgen, en alzoo hier voor„ af en als in 't voorbijgaan te handelen over eene zaak, waarvan ik meen zonder den H. A. te kort te doen, „ te mogen zeggen, dat zij buiten ons beider kring ge.„ legen is." ('§)

Gij gaat daarop nog voort met geestige trekken op een te ftapelen ! — Gij kermt geduurig daar over, dat ik u in een Rechtsgeleerd verfchil wikkele! Gij kunt daar niet van uitfeheiden. Maar lieve Mijnheer! met alle uwe geestigheid! — Vooreerst: ik fpreek niet enkel en alleen van Rechtsgeleerden ■— maar ik noemde in de eer.fte plaats Wijsgeeren. Die kwaade naamen (laat Gij over; want „Gij fchrijft: (f) „ Want wat ik met de Wijsgeeren hier uitvoeren zoude weet ik niet". Ik zal het u zeggen, Mijnheer! Ik wikkelde u in geeft Rechtsgeleerd verfchil, 't welk het Jus Civile en diergelijke Jura van den Rechtsgeleerden betreft. — Het

doet

(») Bl. 77 en 78.

(§) Waar heb ik aan P. gezegd dat ik geen Rechtsgeleerde ben ? ik heb'alleen'.verklaard, dat ik een Lidmaat der Pub!. Kerk was engeitudeerd had. — Kan ik dan geene Rechtsgeleerde vreezen ? —

CO Bl. Si.