is toegevoegd aan je favorieten.

Dupliek of Afscheid van Alethophilus aan Philadelphus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÉÉNENTWINTIGSTE BRIEF*

Óm te bewijzen dat uwe leer daar in te vinden was. Maar hoé bewijst Gij dit? Door volgens uw fystema te redeneeren. Laat elk uwe en mijne Brieven inzien of ik geene waarheid fpreek. Ik zal één voorbeeld (dewiji Gij het in uwe Verantwoording (*) aanhaalt) bezigen. De Geloofsbelijdenis had gezegd, „ dat men „ de kinderkerts der geloovigen behoort te doopen". — Uwe bedenking daaromtrend ml was , „ dat zo men „ het woord geloovigen véüïond j alleen van levendgeloo„ vigen, dat dan niemand zig mogt laaten doopen en bij' „ gevolg ook niet zijne kinderen, dan die bij zig zeb ,, vert ten Vollen bewust was, dr.t hij zulk een zalig„ makend geloof waarlijk ontfangen heeft". — Is dit dan niet door uwe zwaarigheden uw fystema in de Geloofsbelijdenis brengen? - Indien uWe zwaarigheidgegrond \s, wat volgt er dan uit? Volgt er dit Uit? Dierhalven hebben de Opftellers van de Geloofsbelijdenis hét m een anderen zin gemeend! Dit is het, \ welk betwist wordt, en Gij uit de .Gëloofibelijdenis Zelve — maar'

niet uit uwe gemaakte zwaarigheden moest bewij-

zen! Ziet Gij wel, dat Gij niet uit de Geloofsbelij-

nis, of uit de Schrijvers van dien tijd bewijst, wie in de Geloofsbelijdenis door Geloovigen te verftaan zijn.

Ik nu — heb u beweezen, dat niettegenftaandé uwe zwaarigheid, Ursinus in dat denkbeeld is daif Hij (f) fchrijft: „ Die ge voe Len, dat zij nog geen „ Discipelen Van Christus zijn, moeten den doop niet

„ begeeren . Gij wilt door eerte eckaMadeÜK-

sinus woorden ik weet niet welken zin geeven Maar Iaat elk oordeelen! — Menfchen buiten onze Kerk' Die zijn in dit geval onpartijdig! — Laat die oordec

len,

£ fl «V Lrer' *r ^ f™*»"** <*. « vergelijk f W *»'• S«. van uwe Verantwoording.

V