Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C B )

„ trouw jral zyn aan het Volk, déè ('.'••:. gen wettigen Souverain, aan (tesafilfs v&ta kozene Reprelëmanten en aan de Vtóeb „ En dat ik my in de waarneming taii

,, liet Ampt of Bediening van itvss

„ volge hier van zal gedragen als een covd „ en getrouw Burger fch.uL.lig is, en behoort te doen."

Dit wy, dien volgende .goedgevonden hebben te decreteren, gelyk wy decreteren by dezen;

■ Voor eerst; Dit van nu voortaan alle Amptenaren, zoo burgcrïykc als kerkelyke, zoo als •dezclven in onze aanfehryving van* den 9 IVlaart laatstleden zyn opgenoemd, en die den door ons bepaalden Amp.seetl mg niet hebben afgelegd, gehouden en «feiftigt zullen zyn , denzeiven refpecivelyk vohrens de by deze onze Publicatie opge^evene Formulieren, precifelyk te doen en te presteren in handen van derzelvcr Munjcipa'iteiten , zonder ecnigc exceptie, of referve, hoe ook genaamd; Wordende alle do Municipdiceiten in deze gcheele Provincie, op der/el ver verannvoordelykheid gelast, de voormelde Amptenaren, ten dezen einde,binnen den tyd van drie weken, na dato van deze Publicatie, voor zig te ontbieden , en hun hunnen Amptseed, een iegelyk volgens zyn hier opgegeven Formu. Kerafcenemen; en van hun gedrag en bevinding in dezen, binnen den tyd van eene Maand, na dato dezes, rapport te doen toekomen aan ons Committé van Algemeen Welzyn, alhier in den

Ha-

Sluiten