Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

J. BRIEF.

ze Bisdommer) zullen van zelfs te niet gaan. „ — Deeze aanmerkingen over de weinige ' j, kans,die 'er is van vrede,en de waarfchyn„ lykheit dat die gelukkige tytnoit komen zal,

dat wy met U in eenheitvan geest den Va„ der aanbidden zullen, doen my na midde-

len zoeken cm het gevaar t'ontkomen....

want hebben cns zovele, zo verftandige, \, en zo heilige Paufen veroordeelt, van ., Alexander VII. tot den tegenwoordigen in-

gefloten: worden wy van alle de Bisfchop* 5, pen verlaten , waar onder niemant voor 5, onze zaak opentlyk uit durft komen, wil

niemant der Catholyken met ons enige ge„ meenfchap houden, my dunkt het is niet

alleen gevaarlyk, maar zelfs dwaas, zo ene „ wanhopige zaak langer te willen verdedi„ gen.... Doch als ik denke op dat Formu5, lier, op dieBulle, dan ben ik fchier wan„ hopig, en my zelve niet, want ik vinde „ daar onoverkomelyke zwarigheden, en my „ dunkt onmogelyk, dat een Christelyk ge„ weten zulke ftukken kan aannemen, of be-

zweren . . . ."

Deze taal, myn Heer, die de recbtzinnigheit U doet fpreken , geeft my noch meer vertrouwen, dat gy met ernst de zaak zult onderzoeken , de reden plaats geven, en uwe Zaligheit aldus buiten gevaar ftellen. Ondertusfchen terwyl ik uwe zwarigheden beantwoordende , een proef neme, of de bewuste ondertekening met de veiligheit van uw Geweten over een kan komen , verzoeke ik niet anders, dan dat gy alle ingenomentheit voor de gevoelens der Appellanten, en alle vooroordeel tegen my, en de mynen, zo veel moge-

Sluiten