Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 I> BRIE F.

©m dat hier, en nergens anders de achter* docht van dwaalleer plaats heeft, zodat indien ook in deze landen alle gevaar van verlèkiinguit den weggeruimt,en men volkomen verzekert is van de rechtzinnigheit van allen, gelyk men het is van geheel het Westen in opzichte van de oude dwalingen, dan is'er niets dat ons belet te zeggen, dat ook dit Formulier niet meer gevergt zal worden.

Ja ik zegge noch meer: het kan gebeuren, dat men na verloop van tyt, en wanneer alle gevaar van dwaling voorby is, Janfenius, en zyn boek, zo 'er oit redenen zullen wezen, om het te kunnen doen, van dien kwaden zin zal kunnen vry pleiten , zonder de minfte achterdocht te geven van dwaalleer, gelyk een Picus , Merlinus, Genebrardus , Sixtus Senenfis, Binet, en Halloix, Origenes hebben kunnen verdedigen, zonder in't minst verdacht te zyn van die dwalingen, die de kerk hem altyt, en wel in Algemene Kerkvergaderingen heeft toegefchreven,en zo dit met behoorlyke zedigheit, matigheit,en eerbiet voorde Vonnisfen van de Kerke gefchiet, die waarlyk wel groter mogt wezen in enige verdedigers van Origenes,de Kerke zelve, die de dwaling alleen haat, en niet de Perfonen , die ook de Perfonen niet doemt, als om de dwaling,en altyt liever onnozele,als fchuldige Kinderen heeft, wel verre van zulks kwalyk te nemen,is zeer genegen , om zulke verdedigingen, zo zy niet aanllotelyk zyn, en enige waarfchynlykheit mede brengen, toe te juichen.

Hier dient noch aangemerkt te worden, dat de oude Formulieren, of ondertekeningen vnn Kerkelyke Vonnisfen noitopzetteiyk, en noch

min-

Sluiten