Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B R U N S W IJ "K. *5

DERDE HOOFDSTUK.

De tweede dag begint met eenen nieuwen Jlorm. Men vertrekt naar Peina.

ï^ïet was 's morgens vier uuren, en nog lag in de IMsfchoplijke llefidentie - ftad alles , man , vrouw, kind, in een diepe ftilte als weggezonken ; de genadige en hoogwaardige Domheeren

rustten in de armen van den flaap uit, van

verhevene overdenkingen, en verzamelden nieuwe krachten tot hun leven, vol van vroome opofferingen; Monnik en Non, wel te verftaan ieder afzonderlijk , weidden hunnen, uit het gedoodde vlecsch' ten hemel ftreevenden geest, inde zalige gewesten van het paradijs, en de eerlijke burger flicp gerust , om krachten te verzamelen tot zijne bezigheden, die wel niet zo veel opbrag-

ten, maar tog niet minder nuttig waren

toen de Bailluw waubian door eenen droom gekweld werd, vreeslijker, dan hij nog ooit gedroomd had. Wij te weeten Schrijver dee-

zes zouden deezen droom hier breedvoerig

verhaalen en zeer wel een half vel daarmede vullen kunnen • want hoe veele boeken zijn 'er

niet in alle formaaten gefchreeven, die niets dan

droomen behelzen ! doch thans zullen wij

glleen berusten bij te zeggen, dat het hoofd-onB 4

Sluiten