Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2t )

dan myne droevige omftandigheden, niets raadpleegende dan zyn hart, had hy zich daar van mynentwillen berooft. En op welk eene-kiesfche wyze!

„Die goede jonge!" riep de oude vrouw in verrukking uit, zoo dra zy de reden myner verwondering vernam; „ de goede God zal „ hem nimmer verhaten. O! 't is eene „ fchoone daad, ja zeker eene fchoone daad „ van hem, indien ik hem immer koome te

„ ontmoeten! wél 't is een vor-

„ ftelyke daad; neen, 't is nog veel meer „ van zynen kant, wat hy bezat niets an„ ders dan dat, en vorften geeven toch altpos maar van hunnen overvloed, en van „ het geen zy eerst anderen ontrooft heb„ ben. Och! ik wil aanftaanden Zondag in „ dat Collegie Mis gaan hooren, voor dien „goeden bernard bidden; hem vervol-

„ gens zien, hem omhelzen."

Ik viel haar in de reden om haar het leedweezen uit te drukken, dat, ik gevoelde van daar zelfs niet terftond te kunnen gaan om bernard te bedanken, hem in myne armen te drukken, zyne weldaad, algemeen B 3 be-

Sluiten