is toegevoegd aan uw favorieten.

Een leesboek voor de jeugd. Ter bevordering van deugd en standvastigheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64' )

Generaal verfcheen in de gevangenis, in dé" gedaante van eenen heerschzugtigen en ontaienschten Tiran. Het was hem van den Koning erndig aanbevoolen om trenck, zelfs op de verbeürte van zyn hoofd , wel te bewaaren , waar en tegen hy verlof had , om met hem te bandelen zo als hy wilde. Hy vreesde dus niets meer, als dat trenck ontvlugten zou. Voor 't overige, zo hielt hy hem werkelyk voor een Booswicht, en een Verrader van zyn Vaderland , wyl de Koninghem, dacht hy, anders niet aan zulk een mishandeling zou hebben overgegeeven.

Hy trad dus in de gevangenis, niet als een Officier, tot een ongelukkig Officier, maar als een Beul tot een misdadiger. Daadlyk verfcheen de Smit,' en lag trenck een ongehoorden yzeren halsband aan, welke meteen zwaare keten aan de boeijen zyner voeten werd vast gemaakt, hef vengder werd geheel toegemetfeld op een klein luchtgaatje na, en eindelyk nam hy hem ook zyn bed af, en gaf hem zelfs niet eens droo. Waar by hy hem nog een menigte fcbeldwoorden gaf.

Men delle zich nu trenck's omdandigheden onder de handen van zulk een Ondier eens voor ! Zyn eenigde hoop was nu nog , dat men niet ontdekt had, dat hy zyne boeijen kon afleggen , en fchoon het hem onmooglyk was in de gragt uit te breken , zo hoopte hy altyd, dat hy door geld, nog wel eens een Officier over zou haaien om met 'hem te ontvlugten , even als schell met hem uit Glatz gedaan had.'

Was 'er aan het bevel van den Koning letterlyk voldaan geworden, dan was het onmooglyk geweest, want volgens het zelve moest hem alle gemeeiïfehap met Menfchen

wor-