is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleiding tot eene onverstandige opvoeding der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 70

ren , tot haare groote droefheid , veele hardigheid des harte. Wilhelmina , haare oiidfte Dochter , wieip haar eens tegen : zij kende zo veele goede en braave menfchen onder de Gereformeerden, Remonjlranten, Doopsgezinden, Roomschgezinden, Herrenhuitcrs, ja zelfs onder de Jooden, welke rondom haar woonden; hoe het dus mogelijk ware, dat alle die regtfchape menfchen , welke, hoe verfchillende ook in Godsdienstgevoelens, nogtans deugdzaam leefden, van God verdoemd konden worden. Maar de Moeder wist haar met verfcheide Schiiftuurplaatzen te bewijzen, dat het Lutherjche geloof alleen het waare was; dat alle menfchen, zoo ze flegts wilden , Luthersch konden worden , cn zij daarom geene reden hadden, van te klaagen, dat God hen deswegen verdoemde, wanneer ze van deze vrijheid geen gebruikmaakten.

Haar Zoon, Frans, was zelfs eens zp vermetel, haar in haar aangezigt te zeggen, hoe evenwel uit Matth. XXV ware pp te maaken, dat Jefus, ten dage des algemeenen oordeels, niet zal vraagen , of iemand Luthersch, Gereformeerd,Remonflrantsch, Doopsgezind, Roomschgezind, Herrenhutsch, ja zelfs Joodsch geweest zij, maar, of hij zijnen medemenfehen liefde 9$ barmhartigheid beweezen hebbe?

Maar